THS HOÀNG BẢO TRÂM

Chức vụ Giảng viên
Học hàm
Học vị ThS Kinh tế quốc tế và Phát triển (2010)
Lĩnh vực giảng dạy Thương mại quốc tế, Đổi mới sáng tạo, Kinh tế phát triển
Công trình
Email baotram.hoang@ftu.edu.vn
SĐT