HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2018

Hướng dẫn cách trình bày Khóa luận tốt nghiệp   1. Hình thức của Khóa luận tốt nghiệp (KLTN): - KLTN phải được trình bày rõ ràng,...

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT...

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp được trình bày trong khoảng 200-250 chữ (tính từ mục “Lý do chọn đề tài” đến mục “Kết...

QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DÀNH CHO SINH VIÊN KHOA KINH...

QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP DÀNH CHO KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ 1.Mục đích thực tập tốt nghiệp Đợt thực tập tốt nghiệp được tổ...

KẾ HOẠCH CHI TIẾT VỀ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ÁP DỤNG CHO...

      Từ ngày 2/1/2018 đến 12/1/2018:   Sinh viên đăng ký  lĩnh vực nghiên cứu của  khóa luận và đề tài theo danh mục (Đăng...

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2017

Hướng dẫn cách trình bày Khóa luận tốt nghiệp

DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

1. Kinh tế quốc tế2. Thương mại quốc tế3. Tài chính quốc tế4. Kinh tế vi mô5. Tổ chức ngành6. Kinh tế vĩ mô7....