QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp được trình bày trong khoảng 200-250 chữ (tính từ mục “Lý do chọn đề tài” đến mục “Kết luận”), font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng 1,5 lines; lề trên 3cm; lề dưới 3cm; lề trái 3cm, lề phải 2 cm, dòng đầu mỗi khổ lùi vào 1 tab. Riêng tiêu đề “Tóm tắt khóa luận tốt nghiệp” in hoa, cỡ chữ 16, font Time News Roman.

Tóm tắt khóa luận phải phản ánh trung thực kết cấu, bố cục, phương pháp nghiên cứu và nội dung của khóa luận tốt nghiệp.

Nôi dung tóm tắt của khóa luận tốt nghiệp trình bày theo trình tự sau:

 

 •         Cho các lớp tiêu chuẩn chuyên ngành KTQT, KT&PTQT

 

                 TÓM TẮT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Đề tài:…………………………………………………………………………………

Sinh viên thực hiện:.………………………………………………..…………………

Mã sinh viên………………………….. Khóa …………………….Lớp…………….

Người hướng dẫn:..……………………………………………………………………

Đơn vị công tác……………………………………………………………………….

Từ khóa (Keyword): ………………………………………………………………….

Nội dung tóm tắt:

 1.       Lý do chọn đề tài
 2.       Mục đích nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu của khóa luận.
 3.       Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong khóa luận.
 4.       Các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả
 5.       Kết luận

 

 •         Cho các lớp Chất lượng cao KTQT

 

                 SUMMARY OF GRADUATION THESIS

Topic:…………………………………………………………………………………

Student:.………………………………………………..…………………………….

ID………………………….. Intake …………………….Class…………………….

Instructor:..…………………………………………………………………………..

Department/ Faculty………………………………………………………………….

Keyword: …………………………………………………………………………….

Contents of the Summary:

 1.       Rationale
 2.       Aims, objectives and scopes of the thesis
 3.       Methodology
 4.       Contents and findings of the thesis
 5.       Conclusion

 

 

    Trưởng Khoa

 

 

 

PGS, TS Từ Thúy Anh