DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

1. Kinh tế quốc tế
2. Thương mại quốc tế
3. Tài chính quốc tế
4. Kinh tế vi mô
5. Tổ chức ngành
6. Kinh tế vĩ mô
7. Chính sách tài khóa
8. Chính sách tiền tệ
9. Kinh tế lượng
10. Kinh tế môi trường
11. Kinh tế phát triển
12. Kinh tế lao động
13. Kinh tế công cộng
14. Phân quyền (hành chính công tài chính công)
15. Phát triển công nghiệp phát triển SMEs phát triển công nghiệp theo cụm phát triển các cụm công nghiệp làng nghề
16. Kinh tế quản lý
17. Quản lý tổ chức sản xuất công nghiệp
18. Mạng sản xuất toàn cầu
19. Marketing
20. Kinh doanh quốc tế
21. Thương mại điện tử