THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC GIA “XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ SỐ...

Hội đồng lý luận Trung ương và Trường Đại học Ngoại thương sẽ đồng tổ chức hội thảo quốc gia: “Xây dựng nền kinh...

HỘI THẢO “INDUSTRIALIZATION WITH INCLUSIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT”

Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang có sự thay đổi rõ rệt với những yếu tố tích cực (công nghệ hiện đại) đan...

CALL FOR PAPERS IN CONFERENCE ON INDUSTRIALIZATION WITH INCLUSIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

                         CALL FOR PAPERS  CONFERENCE ON INDUSTRIALIZATION WITH INCLUSIVE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT   Foreign Trade University, Vietnam Research...

HỘI THẢO SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE DIGITAL ERA

Sáng 12/12/2018 tại phòng Hội thảo Liên Việt, Khoa Kinh tế Quốc tế trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội cùng với Đại học...

HỘI THẢO HYPER – GLOBALIZATION: PERSPECTIVES FROM JAPAN AND VIETNAM

Vào sáng ngày 30/10/2018 tại phòng hội thảo quốc tế Liên Việt A1001 tại nhà A, trường Đại học Ngoại Thương đã diễn ra...

HỘI THẢO FIRM DYNAMICS, TRADE AND GROWTH

Trong bất cứ quốc gia nào thì doanh nghiệp luôn là thành phần nòng cốt thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế....