BỘ MÔN KINH TẾ VI MÔ

STT Họ và tên Chức vụ LLKH 1 PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh Phó trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Kinh tế vi mô, Giảng viên cao cấp https://ktqt.ftu.edu.vn/pgs-ts-nguyen-thi-tuong-anh/ 2 TS Phạm Thị Mỹ Hạnh Giảng...

BỘ MÔN KINH TẾ VĨ MÔ

STT Họ và tên Chức vụ LLKH 1 PGS, TS Hoàng Xuân Bình Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Kinh tế vĩ mô, Giảng viên cao cấp https://ktqt.ftu.edu.vn/pgs-ts-hoang-xuan-binh/ 2 TS Nguyễn Thị Hồng Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-nguyen-thi-hong/ 3 TS...

BỘ MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỰ BÁO KINH TẾ

STT Họ và tên Chức vụ LLKH 1 TS Đinh Thị Thanh Bình Trưởng Bộ môn PPNC và dự báo kinh tế, Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-dinh-thi-thanh-binh/ 2 TS Chu Thị Mai Phương Giảng viên...

BỘ MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN

STT Họ và tên Chức vụ LLKH 1 TS Lý Hoàng Phú Trưởng Bộ môn, Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-ly-hoang-phu/ 2 TS Lương Thị Ngọc Oanh Phó Trưởng Khoa Kinh tế Quốc tế, Giảng viên...

BỘ MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ

STT Họ và tên Chức vụ LLKH 1 PGS, TS Từ Thúy Anh   Tổng biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế, Trưởng Bộ môn, Giảng viên...