BỘ MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN

STT Họ và tên Chức vụ LLKH
1 TS Lý Hoàng Phú Trưởng Bộ môn, Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-ly-hoang-phu/
2 TS Lương Thị Ngọc Oanh Phó Trưởng Khoa Kinh tế Quốc tế, Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-luong-thi-ngoc-oanh/
3 PGS, TS Vũ Hoàng  Nam Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Giảng viên cao cấp https://ktqt.ftu.edu.vn/pgs-ts-vu-hoang-nam/
4 TS Mai Nguyên Ngọc Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-mai-nguyen-ngoc/
5 TS Nguyễn Thị Thanh Huyền Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-nguyen-thi-thanh-huyen/
6 TS Phạm Hương Giang Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-pham-huong-giang/
7 ThS Nguyễn Thị Hải Yến Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-nguyen-thi-hai-yen/
8 ThS, NCS Hoàng Bảo Trâm Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-hoang-bao-tram/
9 ThS Lê Thị Minh Huệ Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-le-thi-minh-hue/
10 TS Nguyễn Kim Lan Giảng viên
11 CN Hoàng Bảo Trâm Trợ giảng