BỘ MÔN KINH TẾ VI MÔ

STT Họ và tên Chức vụ LLKH
1 PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh Phó trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Kinh tế vi mô, Giảng viên cao cấp https://ktqt.ftu.edu.vn/pgs-ts-nguyen-thi-tuong-anh/
2 TS Phạm Thị Mỹ Hạnh Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-pham-thi-my-hanh/
3 TS Nguyễn Thị Minh Thư Giảng viên chính https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-nguyen-thi-minh-thu/
4 ThS, NCS Nguyễn Hồng Quân Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-nguyen-hong-quan/
5 TS Doãn Thị Phương Anh Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-doan-thi-phuong-anh/
6 ThS, NCS Phạm Phương Thảo Giảng viên https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-pham-phuong-thao/