Home NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC (2010 – 2021)

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC       Đề tài NCKH STT Tên sản phẩm khoa học Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Người tham gia Trách nhiệm tham...

Thông tin tọa đàm: “Insights into Economic Growth in the Context of the Digital...

Nhằm giúp các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, học viên, sinh viên và người quan tâm có thêm diễn đàn về chủ...

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ KINH TẾ, KINH DOANH, XÃ...

Hội thảo quốc tế về Kinh tế, Kinh doanh, Xã hội và Nhân văn (International Conference on Economics, Business, Social and Humanities - ICEBSH)...

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO QUỐC GIA “XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ SỐ...

Hội đồng lý luận Trung ương và Trường Đại học Ngoại thương sẽ đồng tổ chức hội thảo quốc gia: “Xây dựng nền kinh...

TỌA ĐÀM KHOA HỌC “What motivates people to become wealthier?” (Những yếu tố thúc...

Ngày 19/09/2022, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “WHAT MOTIVATES PEOPLE...

TỌA ĐÀM “INSIGHTS INTO ECONOMIC GROWTH IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL ECONOMY”

Ngày 04/11/2022, Khoa Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Insights into economic...