Home Cơ cấu tổ chức BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH

BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH

BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT 1. ThS Nguyễn Hồng Quân Trưởng bộ phận Kinh tế vi mô hongquannguyen@ftu.edu.vn 0983060987   2. TS Phạm Xuân Trường Thành viên Kinh tế vĩ mô truongpx@ftu.edu.vn 0983564296 3. ThS...

BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT 1. TS Phạm Hương Giang Trưởng bộ phận Kinh tế ứng dụng giang.pham@ftu.edu.vn 0933523468 2. TS Nguyễn Bình Dương Thành viên Kinh tế ứng dụng duongnb@ftu.edu.vn 0977296366 3. TS...

BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT 1. TS Phạm Hương Giang Trưởng bộ phận Kinh tế ứng dụng giang.pham@ftu.edu.vn 0933523468 2. TS Nguyễn Minh Thư Thành viên Kinh tế vi mô thunt@ftu.edu.vn 0902172177   3. ThS...

BỘ PHẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT 1. TS Vũ Thị Phương Mai Trưởng bộ phận Kinh tế lượng maivp@ftu.edu.vn 0978118899   2. TS Phạm Xuân Trường Thành viên Kinh tế vĩ mô truongpx@ftu.edu.vn 0983564296