BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT
1. TS Phạm Hương Giang Trưởng bộ phận Kinh tế phát triển giang.pham@ftu.edu.vn 0933523468
2. TS Nguyễn Bình Dương Thành viên Kinh tế phát triển duongnb@ftu.edu.vn 0977296366
3. TS Đinh Thị Thanh Bình Thành viên PPNC và Dự báo kinh tế binhdtt@ftu.edu.vn 0936186396
4. TS Mai Nguyên Ngọc Thành viên Kinh tế phát triển ngocmn@ftu.edu.vn 0914257242

 

5. TS Phạm Thị Mỹ Hạnh Thành viên Kinh tế vi mô hanhmypham@ftu.edu.vn 0943827997

 

6. TS Lý Hoàng Phú Thành viên Kinh tế phát triển lyhoangphu@ftu.edu.vn 0944904968
7. TS Phạm Xuân Trường Thành viên Kinh tế vĩ mô truongpx@ftu.edu.vn 0983564296