BỘ PHẬN PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT
1. TS Phạm Hương Giang Trưởng bộ phận Kinh tế phát triển giang.pham@ftu.edu.vn 0933523468
2. TS Nguyễn Minh Thư Thành viên Kinh tế vi mô thunt@ftu.edu.vn 0902172177

 

3. ThS Nguyễn Huy Khánh Thành viên Kinh tế vĩ mô khanhnh@ftu.edu.vn 0916585468
4. TS Nguyễn Thúy Quỳnh Thành viên PPNC và Dự báo kinh tế quynhnt@ftu.edu.vn 0976859668