BỘ PHẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT
1. TS Vũ Thị Phương Mai Trưởng bộ phận PPNC và Dự báo kinh tế maivp@ftu.edu.vn 0978118899

 

2. TS Phạm Xuân Trường Thành viên Kinh tế vĩ mô truongpx@ftu.edu.vn 0983564296