BỘ PHẬN TRUYỀN THÔNG

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT
1. ThS Nguyễn Hồng Quân Trưởng bộ phận Kinh tế vi mô hongquannguyen@ftu.edu.vn 0983060987

 

2. TS Phạm Xuân Trường Thành viên Kinh tế vĩ mô truongpx@ftu.edu.vn 0983564296
3. ThS Nguyễn Huy Khánh Thành viên Kinh tế vĩ mô khanhnh@ftu.edu.vn 0916585468
4. ThS Nguyễn Thúy Quỳnh Thành viên PPNC và Dự báo kinh tế quynhnt@ftu.edu.vn 0976859668

 

5. ThS Phạm Phương Thảo Thành viên Kinh tế vi mô thaopp@ftu.edu.vn 0869300888
6. ThS Đỗ Thảo Nguyên Thành viên nguyendt@ftu.edu.vn 0983460020