CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ (áp dụng cho...

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây  

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU (MIE)

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (MITPL), NGÀNH...

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN KINH TẾ QUỐC TẾ (áp dụng cho K60 trở đi)

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ ÁP DỤNG CHO K59 TRỞ VỀ...

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế quốc tế, xem tại đây Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế và phát triển quốc...