CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (MITPL) định...

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây  

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU GIẢNG DẠY...

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ KINH TẾ QUỐC TẾ (TIẾNG VIỆT)

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ

1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Mục tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế theo định hướng...