CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH KINH TẾ QUỐC TẾ ÁP DỤNG CHO K59 TRỞ VỀ TRƯỚC

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế quốc tế, xem tại đây

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế và phát triển quốc tế, xem tại đây

Chương trình đào tạo chuyên ngành CLC Kinh tế quốc tế, xem tại đây