CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ (áp dụng cho K60 trở đi)

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây