CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (MITPL) định...

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHÍNH SÁCH VÀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (MITPL) định...

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO KINH TẾ QUỐC TẾ

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN KINH TẾ QUỐC TẾ

Thông tin chi tiết về chương trình xem tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ KINH TẾ QUỐC TẾ

1. Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Mục tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Kinh tế quốc tế theo định hướng...