BAN CHI ỦY KHOA

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT 1. PGS, TS Hoàng Xuân Bình Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ...