BAN CHI ỦY KHOA

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT
1. PGS, TS Hoàng Xuân Bình

Bí thư chi bộ, Trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế vĩ mô, phụ trách Bộ môn Kinh tế phát triển, Giảng viên cao cấp Kinh tế vĩ mô binhhx@ftu.edu.vn 0912782608
2. PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh

Phó bí thư chi bộ, Phó trưởng Khoa Kinh tế quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế vi mô, Giảng viên cao cấp Kinh tế vi mô tuonganh@ftu.edu.vn 0904221816
3 TS Lý Hoàng Phú

Phó chủ tịch Công đoàn Khoa Kinh tế Quốc tế, Trưởng Bộ môn Kinh tế phát triển, Giảng viên chính Kinh tế phát triển lyhoangphu@ftu.edu.vn 0944904968