QUY ĐỊNH VỀ THỰC TẬP GIỮA KHÓA

1. Kết cấu Báo cáo thực tập:

Có thể trình bày theo kết cấu 3 phần theo cách viết truyền thống  hoặc 5 phần giống cách viết bài báo quốc tế.

1.1 Kết cấu 3 chương/phần

–                     Chương 1: Lý luận, những vấn đề cơ bản có tính học thuật mà đề tài cần giải quyết

–                     Chương 2: Thực trạng, kiểm chứng, đánh giá và phân tích tình hình thực tiễn vấn đề mà đề tài nghiên cứu

–                     Chương 3: Giải pháp, kiến nghị, đề xuất để khắc phục những hạn chế hoặc cải thiện thực tiễn mà nội dung ở chương 2 đã chỉ ra

1.2 Kết cấu 5 chương/phần

–                     Chương 1: Vấn đề nghiên cứu (Research and/or Policy Problem)

–                     Chương 2: Cơ sở lý thuyết và/hoặc tổng quan tài liệu (Theoretical framework and/or literature Review)

–                     Chương 3: Phương pháp nghiên cứu (Research Approach/Methodology)

–                     Chương 4: Kết quả nghiên cứu (Results)

–                     Chương 5: Ý nghĩa của nghiên cứu, đề xuất và/hoặc kiến nghị, định hướng nghiên cứu tiếp (Significance, Recommendation, Research Extension)

 

2. Quy định nộp BCTT đối với sinh viên:

–                     Bản cứng: 02 bản,  trong đó nộp 01 bản trực tiếp cho GVHD, 01 bản nộp tại khoa

–                     Bản mềm: gửi 01 bản cho GVHD và 01 gửi vào địa chỉ: econ@ftu.edu.vn

Chú ý:

Bản mềm gửi file word 2003, không gửi file PDF

Trong đó tên file gửi trùng với tên email theo mẫu sau:

TTGK_K50_Họ và tên.doc

ví dụ: TTGK_K50_NguyenVanA.doc

3. Các mốc thời gian cần ghi nhớ:

–         SV thực tập từ                               1/7/2014 – 5/8/2014

–         SV nộp báo cáo                             11/ 8 /2014 (14h-16h30) tại Văn phòng Khoa

–         GV nộp điểm                                 18/ 8/2014

 

GVHD làm việc với SV hướng dẫn thủ tục từ 25/6 – 1/7/2014.

SV có nghĩa vụ phải gặp GVHD trong thời gian trên và tuân thủ các quy đinh của khoa và yêu cầu của GVHD, nếu vi phạm quy định sẽ phải chịu những hình thức kỷ luật tương ứng.

Sinh viên tham khảo Hướng dẫn trình bày Báo cáo thực tập