HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA 2020

MẪU TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA  2020 (tiếng anh và tiếng việt) download tại https://www.dropbox.com/sh/1ygvyz9zzil6yx0/AABSIFoSPxMycj5eumktPaWya?dl=0