BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

 

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT
1. ThS Nguyễn Thị Hải Yến Chủ tịch Kinh tế phát triển yennth@ftu.edu.vn 0904325755
2. TS Lý Hoàng Phú Phó chủ tịch Kinh tế phát triển lyhoangphu@ftu.edu.vn 0944904968
3. TS Nguyễn Thị Thanh Huyền Ủy viên Kinh tế phát triển thanhhuyenna@ftu.edu.vn 0912281862

 

4. TS Nguyễn Thị Minh Thư Ủy viên Kinh tế vi mô thunt@ftu.edu.vn 0902172177

 

5. Ths Nguyễn Hồng Quân Ủy viên Kinh tế vi mô hongquannguyen@ftu.edu.vn 0983060987

 

6. Ths Nguyễn Minh Thủy Ủy viên Kinh tế vĩ mô thuynm@ftu.edu.vn 0969995126