BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT 1. ThS Nguyễn Huy Khánh Bí thư Kinh tế vĩ mô khanhnh@ftu.edu.vn 0916585468 2. ThS Phạm Phương Thảo Phó bí thư Kinh tế vi mô thaopp@ftu.edu.vn 0869300888 3. ThS Đỗ...