CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

A. Chức năng:

Khoa Kinh tế quốc tế là đơn vị chuyên môn cấp 1 trong Trường, có chức năng tư vấn cho Hiệu trưởng để phát triển và quản lý chuyên môn giảng dạy trong lĩnh vực được phân công.

B. Nhiệm vụ:

a) Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; đề xuất với Hiệu trưởng về tổ chức bộ máy và nhân sự trong khoa; về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nhân sự trong khoa;
b) Đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở ngành, chuyên ngành đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo, triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các ngành, chuyên ngành đào tạo do Khoa phụ trách; tham gia tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường; Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
c) Chủ trì và phối hợp với Phòng Quản lý đào tạo, Khoa Sau Đại học định kỳ rà soát, đánh giá và nghiên cứu đổi mới chương trình đào tạo; phối hợp với Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức công tác khảo thí và kiểm định chất lượng;
d) Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu học tập do Hiệu trưởng giao; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
đ) Chủ trì và phối hợp với Phòng Truyền thông và Quan hệ đối ngoại, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và các đơn vị có liên quan hỗ trợ sinh viên thực tập, tham quan doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động chuyên môn và hoạt động ngoại khóa; tổ chức các cuộc thi cho sinh viên;
e) Chủ trì và phối hợp với Phòng Công tác chính trị và Sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị có liên quan hỗ trợ chuyên môn cho các Câu lạc bộ sinh viên;
g) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động tìm kiếm, khai thác, phát triển các cơ hội hợp tác với các đối tác ở trong và ngoài nước; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
h) Tổ chức các hoạt động tư vấn chính sách và tư vấn cho doanh nghiệp, đào tạo và bồi dưỡng kiến thức theo theo quy định của Trường;
i) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
k) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc Khoa;
l) Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá viên chức quản lý theo quy định của Trường.
m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.