THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN FTU WORKING PAPER SERIES TẠI KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

        KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  /TB-K.KTQT                                 Hà Nội, ngày     tháng   năm 2022                                                                                                            

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN FTU WORKING PAPER SERIES TẠI KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Kinh tế quốc tế, căn cứ vào thông báo 382/TB-ĐHNT ngày 12/08/2020 về việc triển khai FTU Working Paper Series (FWPS), Khoa Kinh tế quốc tế thông báo về việc triển khai hoạt động FWPS tại Khoa như sau.

1. Đối tượng: là các bài nghiên cứu chưa được công bố do sinh viên Khoa Kinh tế quốc tế thực hiện và là tác giả thứ nhất. Các bài viết có thể được thực hiện dựa trên cơ sở chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung của Khóa luận tốt nghiệp và các nguồn khác.

2. Hình thức trình bày: xem tại https://fwps.ftu.edu.vn/quy-dinh-bai-viet/

3. Quy trình gửi bài

– Sinh viên/nhóm sinh viên gửi bài nghiên cứu cho Khoa vào email wps.ktqt@gmail.com

– Khoa phân công 01 phản biện kín độc lập, phản biện nội dung và hình thức bài viết theo đúng quy định.

– Sinh viên/nhóm sinh viên tiếp nhận nhận xét của phản biện kin sửa trong vòng 02 tuần kể từ khi nhận thông tin.

– Nếu đạt yêu cầu thì phản biện kín ký tên vào bản sửa đã đạt yêu cầu để Khoa tiếp tục thực hiện quy trình công bố với Phòng Quản lý khoa học. Nếu không đạt yêu cầu, sinh viên/nhóm sinh viên tiếp tục chỉnh sửa trong vòng 01 tuần.

Thông tin chi tiết liên hệ TS Phạm Hương Giang – Điện thoại liên hệ: 0933523468

Nơi nhận:

–          Lãnh đạo Khoa (để biết)

–          Các GVCN (để triển khai)

–          Lưu: Thư ký Khoa

                                                                   TRƯỞNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

 

 

         PGS, TS Hoàng Xuân Bình