THÔNG BÁO TỔ CHỨC VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

————————-

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                 ————————–

Số: 01/TB-ĐHNT-KTQT                           Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Vòng sơ khảo cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học

Khoa Kinh tế quốc tế năm 2022

Căn cứ Thông báo số 21/TBĐHNT-QLKH ngày 29/12/2021 về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Ngoại thương năm 2022, Khoa KTQT xin thông báo tới các sinh viên Khoa KTQT Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Vòng sơ khảo Cuộc thi SV NCKH năm 2022 như sau:

1. Thể lệ cuộc thi

Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học (SVNCKH) năm 2022 được thực hiện theo các quy định trong Thể lệ cuộc thi SVNCKH của Trường Đại học Ngoại thương, kèm theo Quyết định số 3261/QĐ-ĐHNT ngày 29/12/2021 và Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giảo dục đại học.

Bản online Thông tư 45, Kế hoạch, Thể lệ và các biểu mẫu liên quan tới Cuộc thi SVNCKH xem tại: Các văn bản, biểu mẫu về hoạt động SVNCKH

Mẫu đơn đăng ký xem tại Phụ lục 5 Thể lệ cuộc thi SVNCKH của Trường Đại học Ngoại thương, kèm theo QĐ số 3261/QĐ-ĐHNT ngày 29/12/2021.

2. Sinh viên tham gia đăng ký tên đề tài và đề xuất GVHD (nếu có) về Khoa KTQT theo đường Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EyMqR8EfPczCvXDRCogPkmv8eEE_jh6r-ziu04dDHQ8/edit?usp=sharing trước 17h 10/01/2022

3. Sinh viên cần thêm thông tin xin liên hệ với Thầy Nguyễn Huy Khánh, Khoa Kinh tế quốc tế, Tel: 0916 585 468

4. Danh sách chính thức sinh viên và người hướng dẫn sẽ được Khoa KTQT thông báo trên website của Khoa.

5. Khoa thông báo để các nhóm sinh viên tham gia vòng Sơ khảo của đơn vị thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Lãnh đạo Khoa (chỉ đạo);

– GVCN, SV (thực hiện);

– Lưu: Khoa KTQT.

                                                                                                                   TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

                                                                                                             PGS, TS Hoàng Xuân Bình