THÔNG BÁO SƠ KHẢO CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRUỜNG ÐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG NĂM 2023

TRUỜNG ÐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

——————–

                    Số: 01/TB-ÐHNT-KTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

  Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2022

 

 THÔNG BÁO

V/v Sơ khảo Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học

Truờng Ðại học Ngoại thương năm 2023

Căn cứ Thông báo số 326/TBÐHNT ngày 25/11/2022 về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Truờng Ðại học Ngoại thương năm 2023, Khoa KTQT xin thông báo tới các sinh viên Khoa KTQT Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Vòng sơ khảo Cuộc thi SV NCKH năm 2023 như sau:

  1. Thể lệ cuộc thi

Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học (SVNCKH) năm 2023 được thực hiện theo các  quy định trong Thể lệ cuộc thi SVNCKH của Truờng Ðại học Ngoại thương, kèm theo Quyết định số 3261/QÐ-ÐHNT ngày 29/12/2021 và Thông tư 45/2020/TT-BGDÐT ngày 11/11/2020 về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thuởng khoa học và công nghệ cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giảo dục dại học.

Bản online Thông tư 45, Kế hoạch, Thể lệ và các biểu mẫu liên quan tới Cuộc thi SVNCKH xem tại: Các văn bản, biểu mẫu về hoạt động SVNCKH (http://qlkh.ftu.edu.vn/tintuc/171-van-ban-bieu-mau-ve-hoat-dong-nghian-cuu-khoa-hoc-cua-sinh-vian.html)

2. Sinh viên tham gia đăng ký tên đề tài và đề xuất GVHD (nếu có) về Khoa KTQT theo đường link: https://forms.gle/jDC7dAh13Q2djTj6A chậm nhất là 17h 25/12/2022.

3. Sinh viên cần thêm thông tin xin liên hệ với thầy Nguyễn Văn Hoàng, Khoa Kinh tế quốc tế, Tel: 0965.614.669

4. Danh sách chính thức sinh viên và nguời huớng dẫn sẽ được Khoa KTQT thông báo trên website của Khoa.

5. Khoa thông báo để các nhóm sinh viên tham gia vòng Sơ khảo của đơn vị thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

– Lãnh đạo Khoa (chỉ đạo);

– GVCN, SV (thực hiện);

– Lưu: Khoa KTQT.

 

  PHÓ TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

 

TS Lương Thị Ngọc Oanh