QUY TRÌNH TRA SOÁT VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TURNITIN 2023

Quy trình, hướng dẫn sử dụng và các mẫu biểu liên quan đến tra soát xem tại đây