LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ & LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2022

Ngày 15/02/2023, Trường ĐH Ngoại thương đã trang trọng tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cho 18 viên chức tại Trụ sở chính Hà Nội và Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho TS Nguyễn Hải Ninh và TS Kim Hương Trang.

Trong buổi lễ, Khoa Kinh tế Quốc tế vinh dự có 6 viên chức được nhận quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại:

  1. TS Lương Ngọc Oanh nhận quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó trưởng Khoa Kinh tế Quốc tế
  2. PGS, TS Hoàng Xuân Bình – Trưởng khoa Kinh tế Quốc tế nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Bộ môn Kinh tế Vĩ mô
  3. PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh – Phó trưởng khoa Kinh tế Quốc tế nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Bộ môn Kinh tế Vi mô
  4. PGS, TS Từ Thuý Anh – Tổng biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Bộ môn Kinh tế Quốc tế
  5. TS Đinh Thị Thanh Bình nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Bộ môn Phương pháp Nghiên cứu và Dự báo Kinh tế
  6. TS Lý Hoàng Phú nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Bộ môn Kinh tế Phát triển

Một số hình ảnh của buổi lễ:

TS Lương Ngọc Oanh nhận quyết định bổ nhiệm lại chức danh Phó trưởng Khoa Kinh tế Quốc tế

PGS, TS Hoàng Xuân Bình – Trưởng khoa Kinh tế Quốc tế nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Bộ môn Kinh tế Vĩ mô

PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh – Phó trưởng khoa Kinh tế Quốc tế nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Bộ môn Kinh tế Vi mô

PGS, TS Từ Thuý Anh – Tổng biên tập Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Bộ môn Kinh tế Quốc tế

TS Đinh Thị Thanh Bình nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Bộ môn Phương pháp Nghiên cứu và Dự báo Kinh tế

TS Lý Hoàng Phú nhận quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Bộ môn Kinh tế Phát triển