KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ TRÊN BÁO CHÍ

  1. Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam đưa tin về Hội thảo khoa học “Xây dựng nền kinh tế số nhằm phát triển bền vững và bao trùm” (xem tại đây)

2. Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam đưa tin về Hội thảo khoa học “Xây dựng nền kinh tế số nhằm phát triển bền vững và bao trùm” (xem tại đây)

3. Tạp chí Việt Nam hội nhập đưa tin về Tọa đàm khoa học “Insights into economic growth in the context of the digital economy” (xem tại đây)

4. Báo điện tử Việt Nam hội nhập đưa tin về Tọa đàm khoa học “Những yếu tố thúc đẩy động lực làm giàu của người dân” (xem tại đây)

5. Tạp chí Yan đưa tin về Tọa đàm khoa học “Những yếu tố thúc đẩy động lực làm giàu của người dân” (xem tại đây)

6. Báo điện tử Việt Nam hội nhập đưa tin về Tọa đàm khoa học “Tiêu dùng xanh hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam” (xem tại đây)

7. Tạp chí Kinh tế môi trường đưa tin về Tọa đàm khoa học “Tiêu dùng xanh hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam” (xem tại đây)

8. Tạp chí Tri thức xanh đưa tin về Tọa đàm khoa học “Covid – 19: Những thách thức và con đường phục hồi cho Việt Nam” (xem tại đây)

9. Báo Hà Nội mới đưa tin về Tọa đàm “Vai trò của Blockchain trong phát triển kinh tế số” (xem tại đây)

10. Báo Thanh niên đưa tin về Tọa đàm “Vai trò của Blockchain trong phát triển kinh tế số” (xem tại đây)

11. Báo điện tử Việt Nam hội nhập đưa tin về Tọa đàm khoa học “Đối thoại: Bức tranh kinh tế Việt Nam 2023” (xem tại đây)

12. Truyền hình thông tấn đưa tin về Hội thảo khoa học quốc gia “Việt nam hướng tới phát thải ròng bằng “0” vì mục tiêu phát triển bền vững – Towards net-zero emissions for sustainable development in Vietnam” (xem tại đây)

13. Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đưa tin về Hội thảo khoa học quốc gia “Việt nam hướng tới phát thải ròng bằng “0” vì mục tiêu phát triển bền vững – Towards net-zero emissions for sustainable development in Vietnam” (xem tại đây)

14. Truyền hình Quốc hội Việt Nam đưa tin về Hội thảo khoa học quốc gia “Việt nam hướng tới phát thải ròng bằng “0” vì mục tiêu phát triển bền vững – Towards net-zero emissions for sustainable development in Vietnam” (xem tại đây)

15. Báo điện tử Việt Nam hội nhập đưa tin về Hội thảo khoa học quốc gia “Việt nam hướng tới phát thải ròng bằng “0” vì mục tiêu phát triển bền vững – Towards net-zero emissions for sustainable development in Vietnam” (xem tại đây)

16. Báo điện tử Vietnamnet đưa tin về Hội thảo khoa học quốc gia “Việt nam hướng tới phát thải ròng bằng “0” vì mục tiêu phát triển bền vững – Towards net-zero emissions for sustainable development in Vietnam” (xem tại đây)

17. Báo điện tử Tài nguyên & Môi trường đưa tin về Hội thảo khoa học quốc gia “Việt nam hướng tới phát thải ròng bằng “0” vì mục tiêu phát triển bền vững – Towards net-zero emissions for sustainable development in Vietnam” (xem tại đây)

18. Tạp chí thanh tra đưa tin về Hội thảo khoa học quốc gia “Việt nam hướng tới phát thải ròng bằng “0” vì mục tiêu phát triển bền vững – Towards net-zero emissions for sustainable development in Vietnam” (xem tại đây)

19. Truyền hình Nhân dân đưa tin về Hội thảo khoa học quốc gia “Việt nam hướng tới phát thải ròng bằng “0” vì mục tiêu phát triển bền vững – Towards net-zero emissions for sustainable development in Vietnam” (xem tại đây)