FORMAT TRÌNH BÀY KLTN, TTGK, TTTN

Quy định trình bày KLTN tiếng việt tại đây

Quy định trình bày KLTN tiếng anh tại đây

Quy định trình bày TTGK tiếng việt tại đây

Quy định trình bày TTGK tiếng anh tại đây

Quy định trình bày TTTN tiếng việt tại đây

Quy định trình bày TTTN tiếng anh tại đây

Mẫu NX của GVHD cho KLTN tại đây