FORMAT TRÌNH BÀY KLTN, TTGK, TTTN

Quy định trình bày KLTN tiếng việt (cử nhân) tại đây

Quy định trình bày KLTN tiếng anh (cử nhân) tại đây

Quy định trình bày TTGK tiếng việt (cử nhân) tại đây

Quy định trình bày TTGK tiếng anh (cử nhân) tại đây

Quy định trình bày TTTN tiếng việt (cử nhân) tại đây

Quy định trình bày TTTN tiếng anh (cử nhân) tại đây

Mẫu NX của GVHD cho KLTN (cử nhân) tại đây

Quy định trình bày BCTT chuyên ngành KTQT định hướng ứng dụng (thạc sĩ) tại đây

Quy định trình bày Đề án TN chuyên ngành KTQT định hướng ứng dụng (thạc sĩ) tại đây

Quy định trình bày BCTT chuyên ngành MITPL định hướng ứng dụng (thạc sĩ) tại đây

Quy định trình bày Đề án TN chuyên ngành MITPL định hướng ứng dụng (thạc sĩ) tại đây