FORMAT TRÌNH BÀY BÀI VIẾT TRONG HỘI THẢO, TỌA ĐÀM KHOA KTQT

Quy định về trình bày bài viết tiếng việt tại đây

Quy định về trình bày bài viết tiếng anh tại đây