BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA NHIỆM KỲ 2023 – 2028

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT
1. TS Lý Hoàng Phú Chủ tịch Kinh tế phát triển lyhoangphu@ftu.edu.vn 0944904968
2. Ths Nguyễn Minh Thủy Phó chủ tịch Kinh tế vĩ mô thuynm@ftu.edu.vn 0969995126
3. Ths Nguyễn Hồng Quân Ủy viên Kinh tế vi mô hongquannguyen@ftu.edu.vn 0983060987
4. Ths Nguyễn Thúy Quỳnh Ủy viên PPNC và Dự báo kinh tế quynhnt@ftu.edu.vn 0976859668
5. Ths Lê Kiều Phương Ủy viên Kinh tế quốc tế phuonglk@ftu.edu.vn 0988321907