KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG NĂM 2024

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG NĂM 2023

 Căn cứ Quyết định 3666/QĐ-ĐHNT về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi sinh viên Nghiên cứu Khoa học của Trường Đại học Ngoại thương, Thông báo số 329/TB-ĐHNT ngày 06/11/2023 về Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Ngoại thương năm 2024, Khoa Kinh tế quốc tế xin thông báo tới các sinh viên Khoa Kinh tế quốc tế Kế hoạch chi tiết tổ chức Vòng sơ khảo Cuộc thi SV NCKH năm 2024 của Khoa KTQT như sau:

1. Đối tượng tham gia: Sinh viên trình độ đại học đang học tại Trường Đại học Ngoại thương ở Trụ sở chính và các cơ sở.

2. Thể lệ cuộc thi: Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu Khoa học (SVNCKH) năm 2024 được thực hiện theo các quy định trong Thể lệ cuộc thi SVNCKH của Trường Đại học Ngoại thương, kèm theo Quyết định số 3666/QĐ-ĐHNT ngày 25/10/2023 và Thông tư 45/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giảo dục đại học. Bản online Thông tư 45, Kế hoạch, Thể lệ và các biểu mẫu liên quan tới Cuộc thi SVNCKH xem tại: Các văn bản, biểu mẫu về hoạt động SVNCKH

3. Thời gian và tiến độ thực hiện:

  • Ngày 21/11/2023: Lễ “Phát động cuộc thi SVNCKH Khoa KTQT năm 2024” và Tọa đàm “Hướng dẫn cuộc thi SVNCKH cấp Khoa năm 2024
  • Từ ngày 21/11/2023 đến 29/11/2023: Các nhóm sinh viên đăng ký đề tài NCKH dự thi qua đường link https://shorturl.at/ikKQ1
  • Từ ngày 21/11/2023 đến 22/04/2024: Các nhóm sinh viên tham gia cuộc thi tiến hành thực hiện công trình dưới sự hướng dẫn của GVHD, trong đó dự kiến từ 08/01/2024 đến 08/02/2024 Khoa sẽ tổ chức 01 buổi tọa đàm về phương pháp NCKH để hướng dẫn các nhóm sinh viên dự thi.
  • Ngày 22/04/2024: Các nhóm sinh viên tham gia cuộc thi nộp kết quả nghiên cứu bao gồm báo cáo tổng kết (được trình bày theo đúng quy định trong Thể lệ cuộc thi SV NCKH), các xác nhận kết quả nghiên cứu, các sản phẩm phụ (bài tạp chí, bài kỷ yếu…).
  • Từ ngày 23/04/2024 đến 02/05/2023: Khoa tổ chức đánh giá công trình NCKH và các sản phẩm đi kèm (theo Thể lệ cuộc thi tại QĐ 3666/QĐ-ĐHNT ngày 25/10/2023).
  • Ngày 03/05/2024: Công bố kết quả đánh giá công trình NCKH của vòng Sơ khảo

4. Thông tin liên hệ:

Sinh viên cần thêm thông tin xin liên hệ với cô Khuất Vũ Ngọc Linh, Khoa Kinh tế quốc tế, số điện thoại: 0903.217.785

Nơi nhận:

– Lãnh đạo Khoa (chỉ đạo);

– GVHD, SV (thực hiện);

– Lưu: Khoa KTQT

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

PGS, TS Hoàng Xuân Bình