DEPARTMENT OF DEVELOPMENT ECONOMICS

79
No Title and name Position Information link
1 Dr Ly Hoang Phu Head of the Department,

Senior Lecturer

https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-ly-hoang-phu/
2 Dr Luong Thi Ngoc Oanh Vice Dean of the Faculty,

Senior Lecturer

https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-luong-thi-ngoc-oanh/
3 Assoc. Prof, Dr Vu Hoang Nam Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Giảng viên cao cấp https://ktqt.ftu.edu.vn/pgs-ts-vu-hoang-nam/
4 Dr Mai Nguyen Ngoc Lecturer https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-mai-nguyen-ngoc/
5 Dr Nguyen Thi Thanh Huyen Senior Lecturer https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-nguyen-thi-thanh-huyen/
6 Dr Pham Huong Giang Lecturer https://ktqt.ftu.edu.vn/ts-pham-huong-giang/
7 MA Nguyen Thi Hai Yen Senior Lecturer https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-nguyen-thi-hai-yen/
8 MA, PHD student Hoang Bao Tram Lecturer https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-hoang-bao-tram/
9 MA Le Thi Minh Hue Lecturer https://ktqt.ftu.edu.vn/ths-le-thi-minh-hue/
10 MA, PHD student Nguyen Thi Kim Lan Lecturer
11 BA Hoang Tran Tram Anh Teaching Assistant