TS LÝ HOÀNG PHÚ

Chức vụ Phó chủ tịch công đoàn Khoa Kinh tế quốc tế, Giảng viên chính
Học hàm
Học vị Tiến sĩ Kinh tế (2013)
Lĩnh vực giảng dạy Kinh tế công cộng, Kinh tế vĩ mô, Lịch sử các học thuyết kinh tế
Công trình
Email lyhoangphu@ftu.edu.vn
SĐT 0944904968