KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ TRÊN BÁO CHÍ

  1. Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam đưa tin về Hội thảo khoa học “Xây dựng nền kinh tế số nhằm phát triển bền vững và bao trùm” (xem tại đây)

2. Tạp chí Năng lượng sạch Việt Nam đưa tin về Hội thảo khoa học “Xây dựng nền kinh tế số nhằm phát triển bền vững và bao trùm” (xem tại đây)

3. Tạp chí Việt Nam hội nhập đưa tin về Tọa đàm khoa học “Insights into economic growth in the context of the digital economy” (xem tại đây)

4. Báo điện tử Việt Nam hội nhập đưa tin về Tọa đàm khoa học “Những yếu tố thúc đẩy động lực làm giàu của người dân” (xem tại đây)

5. Tạp chí Yan đưa tin về Tọa đàm khoa học “Những yếu tố thúc đẩy động lực làm giàu của người dân” (xem tại đây)

6. Báo điện tử Việt Nam hội nhập đưa tin về Tọa đàm khoa học “Tiêu dùng xanh hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam” (xem tại đây)

7. Tạp chí Kinh tế môi trường đưa tin về Tọa đàm khoa học “Tiêu dùng xanh hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam” (xem tại đây)

8. Tạp chí Tri thức xanh đưa tin về Tọa đàm khoa học “Covid – 19: Những thách thức và con đường phục hồi cho Việt Nam” (xem tại đây)

9. Báo Hà Nội mới đưa tin về Tọa đàm “Vai trò của Blockchain trong phát triển kinh tế số” (xem tại đây)

10. Báo Thanh niên đưa tin về Tọa đàm “Vai trò của Blockchain trong phát triển kinh tế số” (xem tại đây)