CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

1. Ban lãnh đạo Khoa

Ban lãnh đạo Khoa chịu trách nhiệm:

– Xây dựng Khoa phát triển toàn diện;

– Quản lý, lãnh đạo chung toàn khoa thực hiện tốt nhiệm vụ được Nhà trường giao phó;

– Quản lý giảng viên, chuyên viên hành chính của Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

– Xây dựng kế hoạch nhân sự của Khoa trên cơ sở đề xuất nhân sự của các Bộ môn. Đề xuất kế hoạch tuyển dụng cho Nhà trường. Tham gia vào công tác tuyển dụng, đảm bảo nhân sự được tuyển dụng phù hợp với yêu cầu của Khoa;

– Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển đội ngũ giảng viên kế cận;

– Phối hợp với các đơn vị khác tổ chức đánh giá công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên, công tác hành chính văn phòng của chuyên viên hành chính trong Khoa nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ nhân sự;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên và chuyên viên trong Khoa.

2. Hội đồng Khoa

Hội đồng Khoa học & Đào tạo gồm có: Ban lãnh đạo Khoa, các Trưởng bộ môn và các nhà khoa học có uy tín ở ngoài trường. Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu cho Ban lãnh đạo Khoa trong việc:

– Xây dựng, quản lý nội dung chương trình đào tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học;

– Phân định các giới hạn phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy của các môn, Bộ môn thuộc Khoa;

– Giải quyết các vấn đề thuộc công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học của Khoa.

3. Các bộ môn trực thuộc

3.1 Bộ môn Kinh tế vi mô

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Kinh tế vi mô, Kinh tế vi mô I, Kinh tế vi mô II, Lý thuyết trò chơi, Kinh tế thông tin bất cân xứng.

3.2 Bộ môn Kinh tế vĩ mô

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vĩ mô I, Kinh tế vĩ mô II

3.3 Bộ môn Kinh tế lượng

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Phương pháp lượng kinh tế quốc tế, Kinh tế lượng, Dự báo kinh tế.

3.4 Bộ môn Kinh tế ứng dụng

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học:  Kinh tế học quốc tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế môi trường, Kinh tế khu vực, Toàn cầu hóa kinh tế, Kinh tế chính trị quốc tế, Tổ chức ngành và chính sách công, Tăng trưởng và phát triển, Thương mại và phát triển, Phân tích chi phí – lợi ích

4. Các bộ phận chuyên trách

  • Bộ phận xây dựng, tổ chức và phát triển hợp tác nghiên cứu khoa học
  • Bộ phận xây dựng, tổ chức và phát triển chương trình đào tạo ngắn hạn
  • Bộ phận xây dựng, tổ chức và phát triển hoạt động hợp tác quốc tế và đào tạo
  • Bộ phận xây dựng, tổ chức và phát triển hoạt động truyên thông

5. Bộ phận hành chính Khoa

Thực hiện các công việc hành chính của Khoa và các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo Khoa giao

– ThS Trần Thị Mai Anh (email maianh@ftu.edu.vn, sđt: 0906012060)

– ThS Đỗ Thảo Nguyên (email nguyendt@ftu.edu.vn, sđt: 0983460020)