BỘ PHẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT
1. TS Phạm Hương Giang Trưởng bộ phận Kinh tế ứng dụng giang.pham@ftu.edu.vn 0933523468
2. TS Nguyễn Bình Dương Thành viên Kinh tế ứng dụng duongnb@ftu.edu.vn 0977296366
3. TS Đinh Thị Thanh Bình Thành viên Kinh tế lượng binhdtt@ftu.edu.vn 0936186396
4. TS Mai Nguyên Ngọc Thành viên Kinh tế ứng dụng ngocmn@ftu.edu.vn 0914257242

 

5. TS Phạm Thị Mỹ Hạnh Thành viên Kinh tế vi mô hanhmypham@ftu.edu.vn 0943827997

 

6. TS Lý Hoàng Phú Thành viên Kinh tế ứng dụng lyhoangphu@ftu.edu.vn 0944904968
7. TS Phạm Xuân Trường Thành viên Kinh tế vĩ mô truongpx@ftu.edu.vn 0983564296