BỘ PHẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ

STT Họ và tên (học hàm, học vị) Chức vụ Bộ môn Email SĐT
1. TS Vũ Thị Phương Mai Trưởng bộ phận Kinh tế lượng maivp@ftu.edu.vn 0978118899

 

2. TS Phạm Xuân Trường Thành viên Kinh tế vĩ mô truongpx@ftu.edu.vn 0983564296