BAN LÃNH ĐẠO KHOA

STT Họ và tên Chức vụ Lĩnh vực chuyên môn
1 PGS, TS Hoàng Xuân Bình Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn kinh tế vĩ mô, Phụ trách Bộ môn Kinh tế phát triển Kinh tế vĩ mô, Thương mại quốc tế
2 PGS, TS Nguyễn Thị Tường Anh Phó trưởng khoa, Trưởng Bộ môn kinh tế vi mô Kinh tế vi mô, Kinh tế hành vi, Lý thuyết trò chơi
3 TS Lương Thị Ngọc Oanh Phó trưởng khoa Kinh tế phát triển, Kinh tế tuần hoàn