TỔNG KẾT HỘI THẢO “LEVERAGING CARBON MARKET FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN VIETNAM”

Ngày 28/03/2024, Trường Đại học Ngoại thương phối hợp cùng Trường Đại học Trà Vinh tổ chức hội thảo “Leveraging carbon market for sustainable...

HỘI THẢO FIRM DYNAMICS, TRADE AND GROWTH

Trong bất cứ quốc gia nào thì doanh nghiệp luôn là thành phần nòng cốt thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế....

HỘI THẢO KHOA HỌC “THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG BỐI CẢNH...

Ngày 23/4/2024, trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của  tỉnh Quảng Ninh về “Nghiên cứu các nhân...